Cestování do zahraničí


Tento článek se týká cestování se psy a požadavky v něm zakotvené vyplývají Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 998/2003 o veterinárních podmínkách pro přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady Evropské unie 92/65/EHS.

Mnoho lidí si neuvědomuje, že mezinárodní očkovací průkaz a „kulaté razítko“ veterinární správy jsou již minulostí. Probírané předpisy týkající se cestování se psem se dají zhruba rozdělit do čtyř částí, na cestování po členských státech Evropské unie mimo Velké Británie, Irska a Švédska, cestování do Velké Británie, Irska, Švédska a na Maltu, dovoz psa, nebo návrat se psem z takzvaných vyjmenovaných „třetích“ států a dovoz psa, nebo návrat se psem z ostatních „třetích“ států.

Požadavky pro cestování se psem z České republiky do ostatních států EU mimo Velké Británie, Irska a Švédska

- pes musí mít vystavený mezinárodní průkaz pro malá zvířata, takzvaný pas
- pes musí být identifikačně označen

Uznávány jsou dva způsoby: tetování a mikročip.

- pes musí mít platné očkování proti vzteklině
- štěňata mladší 3 měsíců, která nejsou očkována, mohou cestovat pokud mají vystavený pas a od narození pobývala na stejném místě a nepřišla do kontaktu s volně žijícími zvířaty nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá

Požadavky pro cestování se psem z České republiky do Velké Británie, Irska, Švédska a na Maltu

- pes musí mít vystavený mezinárodní průkaz pro malá zvířata, takzvaný pas
- pes musí být identifikačně označen mikročipem
- pes musí mít platné očkování proti vzteklině
- musí být provedeno sérologické vyšetření na vzteklinu

Minimální hodnota titru ochranných protilátek musí být 0,5 m.j./ml. Do určité míry se rozcházejí požadované časové lhůty. Např. Velká Británie a Irsko požadují, aby vyšetření hladiny protilátek na vzteklinu bylo provedeno šest měsíců před vstupem zvířete na jejich území, jinak bude pes dán do dlouhodobé a finančně náročné karantény.

Kdo by tedy např. chtěl prožít se svým psem Štědrý den v Londýně, musel by mít vyšetření provedeno nejpozději do 23. června daného roku. Švédsko pro změnu požaduje, aby uvedené vyšetření bylo provedeno nejdříve 120 dní po očkování.

Štěňata mladší 3 měsíců nesmí, pokud jim výše uvedené státy neposkytly vyjímku, cestovat.

Velká Britanie a Irsko mají stanovený požadavek na dodržování časového postupu uvedených požadavků. Pes musí být nejprve: označen čipem, poté vakcinován a poté mu musí být odebraná krev.

Praktická zkušenost učí, že je-li zvíře napřed očkováno a pak teprve čipováno, můžete mít vyšetření jaká chcete, ale do Británie Vás prostě nepustí. Je také třeba si uvědomit, že ten, kdo chce cestovat se psem letecky, musí si v případě Velké Británie ověřit, zda příslušná letecká společnost má oprávnění do této země zvířata dopravovat. Důležitá je i skutečnost, že ne všechna letiště smějí psy přijímat.

Požadavky na cestování se psem z vyjmenovaných „třetích“ států - dovoz psa, nebo návrat se psem.

Tyto požadavky se vztahují na některé nečlenské státy EU, např. USA, Kanadu, Chorvatsko, Rusko atd, přesný seznam je uveden na internetových stránkách Státní veterinární správy České republiky.

- pes musí mít vystavený mezinárodní průkaz pro malá zvířata, takzvaný pas, nebo doklad o splnění podmínek dovozu
- pes musí být identifikačně označen mikročipem nebo tetováním
- pes musí mít platné očkování proti vzteklině
- štěňata mladší 3 měsíců, která nejsou očkována, mohou být dovezena, pokud to dovoluje výskyt vztekliny v zemi původu

Požadavky na cestování se psem z ostatních „třetích“ států – dovoz psa, nebo návrat se psem.

Tyto požadavky se vztahují na státy mimo EU, pokud nejsou uvedeny na seznamu, který je uveden na internetových stránkách Státní veterinární správy České republiky.

- pes musí mít vystavený mezinárodní průkaz pro malá zvířata, takzvaný pas, nebo doklad o splnění podmínek dovozu
- pes musí být identifikačně označen mikročipem nebo tetováním
- pes musí mít platné očkování proti vzteklině
- musí být provedeno sérologické vyšetření na vzteklinu

Minimální hodnota titru ochranných protilátek musí být 0,5 m.j./ml. Pokud se jedná o výjezd se psem z členského státu EU a následný návrat, platí vyšetření, které bylo provedeno před výjezdem. Pokud se jedná o dovoz zvířete z uvedených zemí, musí být vyšetření starší 3 měsíců.

V praxi to funguje tak, že jedeme-li se psem na dovolenou do Bulharska, stačí stanovení hladiny protilátek před výjezdem z České republiky. Pokud bychom si Bulharsku psa koupili, musí být vyšetření provedeno 3 měsíce před vstupem na území EU, tedy i do České republiky.

Pravdou je, že výše uvedené požadavky nejsou úplné. Vyšetření na stanovení hladiny protilátek na vzteklinu požaduje např. i Norsko, velmi přísné jsou podmínky pro Nový Zéland nebo Austrálii a např. Jamaika požaduje v případě vztekliny opakované vyšetření. Řada států chce také, aby zvíře před vstupem na jejich území bylo ošetřeno proti parazitům a v některých případech musí být doložena dávka a účinná látka obsažená v použitém přípravku.

V uvedených požadavcích se objevují opakovaně určité pojmy, které je třeba trochu objasnit:

- identifikační označení psa tetováním: musí být jasně čitelné, těžko lze předpokládat, že někde v cizině bude příslušný strážce pořádku ochoten hledat na zarostlém bříšku neklidné fenky černé tetování

- identifikační označení psa mikročipem: měl odpovídat stanoveným ISO normám (11784, 11785), pokud se jedná o jiný typ čipu, musí mít majitel psa sebou čtečku schopnou tento čip přečíst

- mezinárodní průkaz pro malá zvířata, takzvaný pas: je knížečka podobná mezinárodnímu očkovacímu průkazu. Mimo základních identifikačních údajů o psovi a jeho majiteli obsahuje i rubriky pro zapsání výsledku vyšetření hladiny protilátek na vzteklinu, očkování, ošetření proti zevním parazitům a potvrzení o zdravotním stavu zvířete. Pasy může vystavovat pouze veterinář, který byl na základě splnění různých podmínek schválen a registrován příslušnou veterinární správou.

- stanovení hladiny ochranných protilátek proti vzteklině: je ověřením úspěšnosti vakcinace. Jedná se o sérologické vyšetření (tedy vyšetření krve), které ve svém důsledku říká, že pes si na základě očkování vytvořil takové množství protilátek, že je schopen se dané chorobě, v tomto případě vzteklině, ubránit. Vyšetření krve provádějí takzvané „schválené laboratoře“.

Jejich seznam je uveden na internetových stránkách Státní veterinární správy České republiky, v případě České republiky mají potřebnou akreditaci pouze Státní veterinární ústav v Liberci a Státní veterinární ústav v Praze. Veterinář, který provádí odběr krve se zaměřením na stanovení hladiny protilátek by měl být registrován stejným způsobem jako veterinář, který vystavuje pasy. Je třeba připomenout, že probírané vyšetření se provádí metodou velmi náročnou na kvalitu vzorku a že tedy odběru, následnému zpracování i předávání vzorku je třeba věnovat potřebnou pozornost.

Z hlediska majitelů i jejich psů je potěšující, že pokud je hladina protilátek dostatečně vysoká (>0,5 m.j./ml.) a pes je pravidelně očkován proti vzteklině (1x ročně a rozestup mezi vakcinacemi by neměl být větší než 12 měsíců), platí vyšetření po celý život. Méně příjemné je zjištění, že mladí, zatím pouze 1x vakcinovaní psi si nemusí (ale mohou) vytvořit dostatečnou hladinu protilátek. Je tedy rozumnější psa přeočkovat a teprve pak nechat provést vyšetření.

Výše uvedené požadavky se leckomu zdají být nadnesené a lidé, kteří chtějí za týden cestovat se psem např. do Irska a zjistí, že dané požadavky nemohou splnit se většinou dost zlobí. Je však třeba si uvědomit, že podmínky pro vstup se zvířetem na svoje území si stanovuje v rámci společných dohod příslušný stát. Není to tedy výmysl českých úředníků a není v jejich moci předpisy změnit či dávat z nich vyjímky.

Pravdou je, že podmínky se občas mění. Podrobné a aktuální informace je možné najít vždy na stránkách Státní veterinární správy České republiky a samozřejmě na příslušných úřadech v zemi kam cestujeme. Potřebné informace by měly podávat i zastupitelské úřady jednotlivých států . Jen je třeba vědět, zda tazatel hovoří s osobou, která ví, oč jde.

Celá problematika má i kladnou stránku. V rámci EU je zastáván názor, že za zdraví psa si ručí každý majitel sám a že díky uvedeným požadavkům není třeba žádat potvrzení o nákazové situaci. V praxi to znamená, že má-li Váš pes mezinárodní pas, platné očkování a vyšetření hladiny protilátek na vzteklinu s dodržením všech časových požadavků a je-li čipován, můžete se v sobotu večer rozhodnout, že v neděli ráno pojedete do Norska na ryby a nemusí Vás trápit, zda má příslušná veterinární správa otevřeno. Žádné razítko nepotřebujete. Trochu jiné to může být v případě hromadných setkání psů, např. výstav nebo závodů. Tam je třeba se řídit veterinárními podmínkami, které uvádějí propozice.

 
© Wheaten Times 2006